Huurvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • AV: de onderhavige algemene voorwaarden;
  • Dagen: alle kalenderdagen;
  • Machine(s): hoogwerkers en alle andere machines en/of materialen die door;

B. Sindorf verhuur krachtens overeenkomst aan een huurder Worden verhuurd;

  • Huurder: ieder die met B. Sindorf Verhuur een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 2;
  • Overeenkomst: ieder onder artikel 2 bedoelde overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op allen Overeenkomsten van huur en verhuur die worden aangegaan door B. Sindorf Verhuur, voor zover zij daarbij als verhuurder optreedt.

Artikel 3. Huurperiode en huurprijzen

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de Machine komt dit voor zijn risico en heeft derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is , zulks ter beoordeling van B. Sindorf Verhuur, of het gevolg is van een omstandigheid waaraan B.Sindorf Verhuur een verwijt kan worden gemaakt.

3.3 Huurprijzen zijn de prijzen exclusief BTW en bijkomende kosten (waaronder transport) van B. Sindorf Verhuur volgens de door haar gehanteerde prijslijsten. Voor continudiensten, zater-, zon en feestdagen gelden afwijkende tarieven.

3.4 De door de huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de machine is verhuurd tot en met de beëindigingsdatum, zijnde de dag waarop de machine ingevolge artikel 6.1 wordt teruggebracht of opgehaald.

3.5 Wordt een machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huurperiode.

Artikel 4. Aanvang Overeenkomst

4.1 Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de Machine aan Huurder op een door Huurder duidelijk omschreven lokatie. Huurder en B. Sindorf Verhuur spreken bij aanvang van de Overeenkomst af of de aan- en afvoer van de Machine door B. Sindorf Verhuur dan wel door Huurder zelf zal worden geregeld. De kosten voor aan- en afvoer van de Machine komen voor rekening van Huurder.

4.2 Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1 genoemde lokatie voor het betreffende transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze lokatie de Machine niet kan worden afgeleverd, heeft B. Sindorf Verhuur het recht deze rit en gederfde huur bij Huurder in rekening te brengen.

4.3 B. Sindorf Verhuur bepaalt de exacte plaats waar de Machine wordt neergezet.

4.4 B. Sindorf Verhuur is gerechtigd een andere Machine af te

leveren dan door Huurder is gehuurd, mits deze andere Machine geacht wordt bruikbaar te zijn voor Huurder. B. Sindorf Verhuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen zijn aan de andere Machine. Huurder stelt B. Sindorf Verhuur immer in de gelegenheid de afgeleverde Machine op een later tijdstip om te ruilen voor de overeengekomen Machine.

4.5 Huurder tekent het bij aflevering te overhandigen ontvangstrapport voor juiste en volledige aflevering en voor de staat van de Machine. Indien aflevering plaatsvindt bij afwezigheid van Huurder wordt een ontvangstrapport achtergelaten bij de Machine. Huurder dient aan de hand van dit rapport de Machine te controleren en verschillen direct telefonische te melden bij B. Sindorf Verhuur Indien Huurder het ontvangstrapport niet vóór aanvang van de werkzaamheden ondertekend retourneert, verklaart Huurder zich automatisch akkoord met de juiste aflevering en staat de Machine en met de inhoud van het ontvangstrapport.

Artikel 5. Gebruik

5.1 Zodra de Machine ter beschikking is gesteld aan Huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen Machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Machine en deze op doeltreffende wijze beveiligen.

5.2 Huurder zal de Machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is Huurder verplicht  B. Sindorf Verhuur hiervan bij aanvang van de Overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen.

5.3 Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart B. Sindorf verhuur voor alle schade voortvloeiende uit het niet door Huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen, e.d., benodigd voor het gebruik van de Machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van Huurder.

5.4 Het is de Huurder is niet toegestaan

a.  de Machine naar een andere lokatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken.

b.  aan de Machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de Machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van B. Sindorf Verhuur, en het gestelde in artikel 5.5 en 5.6. de Machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.

5.5 Huurder zal de Machine van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de Machine regelmatig reinigen.

5.6 Huurder zal dagelijks:

a.  de Machine controleren op juiste werking.

b.  het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie, remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren

c.  zo nodig bijvullen conform de voorschriften.

d.  de banden controleren op goede conditie en bandenspanning. Huurder brengt de banden indien nodig op de voorgeschreven spanning.

e.  de conditie van de diverse vloeistofsystemen van de Machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.

5.7 Bij diefstal van de Machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan de Machine, is Huurder verplicht B. Sindorf  Verhuur onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien B. Sindorf Verhuur enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is Huurder voor deze schade aansprakelijk.

5.8 Huurder is verplicht op verzoek van B. Sindorf Verhuur de Machine voor inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft B. Sindorf Verhuur op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. de gebouwen en terreinen waar de Machine zich bevindt te betreden.

5.9 Indien een Overeenkomst is gesloten met meerdere Huurders zullen alle verplichtingen uit de Overeenkomst aan de zijde van Huurders hoofdelijk zijn.

5.10 Huurder is verplicht B. Sindorf Verhuur in staat te stellen op de Machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de Overeenkomst op de Machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen na uitdrukkelijke toestemming daartoe van B. Sindorf Verhuureventuele daarvoor verschuldigde reclamegelden zijn voor rekening van Huurder.

5.11 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen verschuldigde precariogelden voor rekening van Huurder.

Artikel 6. Einde Overeenkomst

6.1 Huurder dient de Machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de Overeenkomst of zo veel eerder als Huurder de Machine wenst terug te geven, af te melden bij B. Sindorf Verhuur, tenzij anders overeengekomen. Indien Huurder de Machine afmeldt op de dag waarop de Machine wordt opgehaald of teruggebracht, heeft B. Sindorf Verhuur het recht op een dag extra huur in rekening te brengen. De Overeenkomst eindigt eerst op het moment dat B. Sindorf Verhuur de Machine heeft opgehaald of Huurder de Machine op de vestiging van B. Sindorf Verhuur heeft teruggebracht en deze aan B. Sindorf Verhuur heeft overgedragen.

6.2 Huurder zal de lokatie waar B. Sindorf Verhuur de Machine dient op te halen duidelijk omschreven aangeven en de Machine transportklaar gereed houden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze lokatie voor het betreffende transportmiddel. Indien de lokatie niet goede bereikbaar is en de Machine als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald, heeft B. Sindorf Verhuur het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij Huurder.

6.3 Huurder zal de Machine schoon, voorzien van opgeladen accu en/of een volle brandstoftank teruggeven. Bij het einde van de Overeenkomst vindt een controle plaats en wordt door B. Sindorf Verhuur een controlerapport opgemaakt waarvan Huurder, bij afwijkingen ten opzichte van de staat van de Machine bij aflevering, een exemplaar ontvangt. Indien Huurder deze verplichtingen niet nakomt of de Machine anderszins niet in orde is, komen de extra kosten die B. Sindorf Verhuur moet maken voor rekening van Huurder.

6.4 Indien het voor B. Sindorf Verhuur niet mogelijk is de Machine direct op te halen, dient Huurder ervoor te zorgen dat de Machine gedurende een redelijke termijn op de afhaallokatie kan blijven staan. Eventuele kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van Huurder. Een en ander is niet van invloed op de huursom.

Artikel 7. Verplichtingen B. Sindorf Verhuur

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 garandeert  B. Sindorf Verhuur jegens Huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door b. Sindorf Verhuur verhuurde Machine. Indien B. Sindorf Verhuur de Machine bij een derde heeft ingehuurd, gaat deze garantie nimmer verder dan de garantieverplichting van deze derde jegens  B.Sindorf  Verhuur en het verhaal dat deze derde biedt.

7.2 Desgewenst geeft B. Sindorf  Verhuur Huurder advies over de te huren Machine. Alle door B. Sindorf Verhuur aan Huurder verstrekte adviezen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd. B. Sindorf Verhuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verstrekte adviezen.

7.3 Indien Huurder B. Sindorf Verhuur op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of schade aan de Machine, zal B. Sindorf Verhuur het defect of de schade terstond in behandeling nemen. Indien reparatie niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd (zater-, zon- en feestdagen niet meegerekend), zal B. Sindorf Verhuur een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervangende Machine ter beschikking stellen. Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig of onkundig gebruik, opzet en/of nalatigheid van Huurder. Artikel 3.2 is van toepassing.

Artikel 8. Ontbinding

8.1 B. Sindorf Verhuur heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van

a.  niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst

b.  aanvraag van faillissement of surseánce van betaling van Huurder

c.  beslag op de Machine door derden

d.  omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van B. Sindorf Verhuur met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren.

e.  gezien omstandigheden door B. Sindorf Verhuur niet voldaan kan worden aan het overeengekomen

8.2 In geval sprake is van overmacht heeft  B. Sindorf Verhuur het recht de Overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat B. Sindorf Verhuur verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Betaling

Facturering van de huursom door B.Sindorf Verhuur aan Huurder geschiedt naar keuze van B.Sindorf Verhuur per week of per maand. Alle betalingen die krachtens deze AV aan B.Sindorf Verhuur dienen te worden gedaan, moeten binnen 21 dagen na factuurdatum zonder enige verrekeninguit welke hoofde ook, geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is gefactureerd op het rekeningnummer dat is vermeld op de factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Verzekering

10.1 B.Sindorf Verhuur is, behoudens voor zover de wet
dwingendrechtelijk de verplichting tot schadevergoeding bij B.Sindorf Verhuur legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van B.Sindorf Verhuur., niet aansprakelijk voor:

a.  schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de verhuur van een ondeugdelijke Machine, dan wel andere handelingen.

b.  schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie B.Sindorf Verhuur zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan.

c.  schade veroorzaakt door de door B.Sindorf Verhuurgebruikte hulp- en vervoermiddelen. In die gevallen waarin B. Sindorf verhuur afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel tot het bedrag waarvoor B.Sindorf Verhuur redelijkerwijs, vanwege de binnen de branche geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.

10.2 Gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens B.Sindorf Verhuur aansprakelijk voor alle schade aan de Machine, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.

10.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of door het gebruik van de Machine gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed.

10.4 Huurder vrijwaart B.Sindorf Verhuur voor de looptijd van de Overeenkomst tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdend met of met het gebruik van de Machine.

10.5 Gedurende de periode dat de Machine zich in handen van Huurder bevindt, is Huurder verplicht ten behoeve van de Machine een cascoverzekering af te sluiten, zulke op basis van de aanschafwaarde van de Machine en casco uitgebreid, met B.Sindorf Verhuur als medeverzekerde.

10.6 Op verzoek van Huurder verzorgt B.Sindorf Verhuur de cascoverzekering conform polisvoorwaarden die bij B. Sindorf inzage liggen; in dat geval wordt de door Huurder verschuldigde premie plus kosten tegelijk met de huursom aan Huurder gefactureerd.

10.7 De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) wordt verzorgd door B.Sindorf Verhuur.
De voorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij B. Sindorf Verhuur De premie die B.Sindorf Verhuur voor de Machine gehouden is te betalen uit hoofde van de W.A.M. Is 6% van de huurprijs.

10.8 Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door een van bovengenoemde verzekeringen is Huurder aan B.Sindorf Verhuur een bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is vastgesteld in het verzekeringsoverzicht dat bij B.Sindorf Verhuur ter inzage ligt.

10.9 Indien de Machine verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan B.Sindorf Verhuur worden betaald. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede B.Sindorf Verhuur de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. B. Sindorf Verhuur is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan B.Sindorf Verhuur in eigendom toebehorende Machine aan B.Sindorf Verhuur voldaan moeten worden.

Al onze hoogwerkers zijn W.A(M) verzekerd met een eigen risico van € 2500,- per schade geval. (bij diefstal is het eigen risico € 4500,-). Op aanvraag sturen wij u graag een verzekeringsoverzicht toe.

Artikel 11. Bewijs

Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met B.Sindorf Verhuur gesloten Overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van B.Sindorf Verhuur beslissend.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten van B.Sindorf Verhuur met Huurder en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bevoegde rechter

De rechter is bij uitsluiting bevoegd geschillen die uit de tussen B.Sindorf Verhuur en huurder gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij B.Sindorf Verhuur de voorkeur eraan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van huurder te kiezen.

Downloaden

Klik op onderstaande afbeelding om de PDF te downloaden.

Logo